DME to invest in inclusive management for all

Nezaměstnanost mladých lidí je stále větším problémem napříč Evropskou unií a zaslouží si politickou, sociální i ekonomickou pozornost.Nezaměstnanost mladých lidí je stále větším problémem napříč Evropskou unií a zaslouží si politickou, sociální i ekonomickou pozornost. Naše společnost potřebuje investovat do zaměstnání pro všechny, rovněž a hlavně pro nejzranitelnější skupiny – osoby, které nedokončily školu a mládež s nízkou úrovní vzdělanosti nebo s fyzickým či psychickým postižením. Společný zeměpisný nebo nadnárodní přístup je nutný k řešení této ekonomické a sociální výzvy. Tradičně, řízení rozmanitosti propaguje inkluzívní řízení lidských zdrojů, které zahrnuje vztah zaměstnavatel-zaměstnanec.

O projektu

Nezaměstnanost mladých lidí je stále větším problémem napříč Evropskou unií a zaslouží si politickou, sociální i ekonomickou pozornost.

Naše společnost potřebuje investovat do zaměstnání pro všechny, rovněž a hlavně pro nejzranitelnější skupiny – osoby, které nedokončily školu a mládež s nízkou úrovní vzdělanosti nebo s fyzickým či psychickým postižením.

Společný zeměpisný nebo nadnárodní přístup je nutný k řešení této ekonomické a sociální výzvy. Tradičně, řízení rozmanitosti propaguje inkluzívní řízení lidských zdrojů, které zahrnuje vztah zaměstnavatel-zaměstnanec.

„Diversity Management - Extended" rozšiřuje tento přístup zaměřením na 4 zúčastněné strany:

V souladu s cíli Lisabonské strategie a strategie Evropa 2020 , DME rozpracovává proces přechodu z vedení ( zranitelných) studentů a nezaměstnaných mladých lidí k trhu práce. V rámci cílů EU a širších ekonomických a sociálních potřeb se DME zaměří na následující témata:

  1. V rámci Evropy prevence a snižování počtu osob, které předčasně ukončí školní docházku / nedokončí vzdělání má velký význam a vyžaduje nepřetržitou pozornost, podporu a možnosti poskytnout perspektivu připojit tuto skupinu k firemnímu světu;
  2. Dalším cílem Evropy je vyvinout inkluzivní společnost, ve které (zranitelní) mladí lidé obdrží vhodné místo ve společnosti a zejména na trhu práce. Například, Nizozemsko představí Zákon účasti (Participation Law) , aby bylo lépe možné, že všichni se všichni lidé zapojí do společnosti a na trh práce . Očekává se , že více zemí obdrží kvóty, vztahující se k tomuto tématu v budoucnu . V Belgii již existuje taková kvóta pro vládní organizace , stejně jako v některých dalších evropských zemích . Nicméně, důležitou otázkou je negativní obraz zranitelných osob v soukromém sektoru . Zaměstnavatelé musí být přesvědčeni o tom, že sociální odpovědnost podniků bude procházet změnou.
  3. V rámci inkluzívního trhu práce, kde jsou tvořena pracovní místa pro všechny hraje sektor odborného vzdělávání důležitou roli. Jeden z nejdůležitějších prvků odborného vzdělávání, zejména stáží, tvoří dokonalou shodu mezi vzděláváním a trhem práce a funguje jako velká páka pro studenty najít si práci. Nicméně, v současném ekonomickém a společenském kontextu tento klíčový prvek trpí mnoha vnějšími hrozbami.
  4. Během hospodářské krize je pro mladé studenty často velmi obtížné najít dobrou stáž, ještě obtížnější je to pak pro zranitelné studenty . Stáže jsou však nezbytné pro všechny OVP studenty a dopady nemožnosti najít dobrou praxi jsou katastrofální . Pokud se studentům nepodaří najít stáž nebo ji úspěšně nedokončí , nejen že to brání v jejich rozvoji v odborném vzdělávání a přípravě a následně vede k vyšší míře předčasného ukončování školní docházky, zastaví to rovněž jejich přechod na trh práce. Úspěšná stáž, pečlivě sledována všemi zúčastněnými stranami (studenti, vzdělání, společnost), je tedy velmi důležitá…
  5. Stávající nástroje a existující přístupy v řízení a podpoře (zranitelných) studentů v odborném vzdělávání a přípravy studentů v různých členských zemích jsou nedostatečné. Kvůli rozpočtovým škrtům nezbývají téměř žádné prostředky k rozvíjení nástrojů na podporu stáží a to jak školám, tak zaměstnavatelům. Proto je úroveň znalostí k adekvátní a kvalitní podpoře zranitelných studentů velmi slabá. Je třeba rozvíjet a zpřístupnit další nástroje pro osobní rozvoj a k podpoře studentů a (zranitelných) zaměstnanců.
  6. Skutečně dostupné nástroje se zaměřují především na jednu z cílových skupin (studenti nebo školy). Je tedy potřeba vyvinout soudržný rámec pro podporu všech stran - studentů, školy a zaměstnavatelů.
  7. Současný přístup ke stážím je hlavně řízený a zaměřuje se na umístění jednotlivých osob, proto nevede ke strukturální poptávce na straně zaměstnavatelů. Škola a práce jsou často považovány za dva různé světy, k čemuž by ale mělo být přistupováno jinak.

Projekt DME je realizován z programu Erasmus+ za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
logo Erasmus+