DME to invest in inclusive management for all

Младежката безработица е повод за нарастващо безпокойство в целия Европейски съюз и заслужава да бъде на челно място в политическата, социална и икономическа програма. Нашето общество има нужда да инвестира в интегрираната заетост за всички и особено за най-уязвимите: преждевременно напусналите училище и младежи с ниско ниво на образование или физически/умствени увреждания. Необходим е общ, наднационален подход за справяне с това икономическо и социално предизвикателство. Традиционно, управлението на многообразието предполага включващо управление на човешките ресурси, обхващащо отношенията работодател – служител.

ЗА ПРОЕКТА

Младежката безработица е повод за нарастващо безпокойство в целия Европейски съюз и заслужава да бъде на челно място в политическата, социална и икономическа програма. Нашето общество има нужда да инвестира в интегрираната заетост за всички и особено за най-уязвимите:

преждевременно напусналите училище и младежи с ниско ниво на образование или физически/умствени увреждания. Необходим е общ, наднационален подход за справяне с това икономическо и социално предизвикателство. Традиционно, управлението на многообразието предполага включващо управление на човешките ресурси, обхващащо отношенията работодател – служител.

„Diversity Management – Extended“ – разширява този подход чрез насочване към 4-те заинтересовани страни:

В съответствие с целите на Лисабонската стратегия и Европа 2020, DME работи върху преходния процес на насочване на (уязвими) студенти и безработни млади хора към пазара на труда. В контекста на целите на ЕС и по-широките икономически и социални потребности, DME ще се фокусира върху следните теми:

  1. В рамките на Европа предотвратяването и намаляването на ранното отпадане от училище е от голямо значение и се нуждае от непрекъснато внимание. Налице е нарастваща нужда от специализирана помощ, за да се свърже групата на отпадналите от училище с пазара на труда.
  2. Нидерландия например въвежда „Participation Law“ (в началото 2015 г.) за улесняване на активното участие на всички хора в обществото и на пазара на труда. Въпреки това, важен въпрос е отрицателният образ на уязвимите кандидати за работа в сектора на заетостта в частния сектор. Работодателите трябва да бъдат убедени, че подходът към корпоративната социална отговорност трябва да се промени!
  3. В контекста на приобщаващия пазар на труда, където са създадени работни места за всички, секторът на ПОО има важна роля. Един от най- важните елементи на професионалното образование и обучение, а именно стажовете, образува перфектния преход между света на образованието и пазара на труда, както и работи като помощен инструмент за намиране на работа от студенти. Въпреки това, в настоящия икономически и социален контекст, става все по-трудно да се намерят стажове за отпадналите от училище, лица с увреждания и т.н.
  4. Поради икономическата криза често е много трудно за младите студенти да намерят добър стаж, а това е още по-трудно за уязвимите студенти. Стажовете обаче са от съществено значение за всички ПОО студенти и последиците от невъзможността да се осъществи добър стаж са катастрофални. Ако студентът не успее да започне стаж или не го завърши успешно, това води до по-високи нива на ранно напускане на училище, но също така сериозно компрометира прехода си към пазара на труда. Следователно, един успешен стаж, внимателно наблюдаван от всички участващи партньори (училищни и работодатели ), е от голямо значение.
  5. Настоящите инструменти и съществуващите подходи които насочват и подкрепят уязвимите ПОО ученици в различните страни-членки, са недостатъчни. Поради бюджетни съкращения почти никакви ресурси не са налични за разработване инструменти за подкрепа на стажуването, нито за училищата, нито за работодателите. Затова нивото на подпомагане на уязвими студенти по адекватен и качествен начин е много лошо. Още инструменти за личностно развитие и подкрепящите студенти и (уязвими) служители трябва да бъдат разработени и направени достъпни.
  6. Актуалните налични инструменти се фокусират главно върху една от целевите групи (студенти или училища). Така че е необходимо да се разработи съгласувана рамка за подкрепа на всички участници: студенти, училища и работодатели.
  7. Настоящият подход към стажове за студенти и обучавани е различен и поради това търсенето от страна на работодателите е неефективно. Често училището и работата се разглеждат като две напълно различни вселени и това трябва да се промени

Проект DME е съфинансиран от Програма Еразъм+ на Европейския съюз. Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.
logo Erasmus+